نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

میزان رضایت شما از سایت
% آرا
50% a. عالی
12% b. خوب
12% c. متوسط
25% d. ضعیف
13 12 11 10 9 6 8 7 5 4 3 2 1

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466