شناسنامه خدمات

ـ ارائه مجوز فروشگاه های اتکای مشارکتی

ـ ارائه مجوز پوز حکمت

ـ نظارت بر امنیت محصولات غذایی

ـ عرضه محصولات و مواد غذایی

ـ ارائه خدمات آموزش و فرهنگ سازی

ـ ارائه تسهیلات حمایتی و خرسندساز

ـ تدوین مقررات و  قوانین خدمات

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا شرکت روغنکشي خرمشهر شرکت مزارع نوين ايرانيان شرکت قند پانيذفام شرکت بازرگاني و پخش سفير شرکت کشت و صنعت شهيد بهشتي شرکت سرمايه گذاري امير شرکت سهامي مزرعه نمونه شرکت فخرايران شرکت ايران گارمنت شرکت سمارت الکترونيک شرکت سهامي جنگل شفارود شرکت ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار شرکت بهين گستر پارسيان رويش فروشگاه اينترنتي اتکا شرکت خدمات فناوري اطلاعات اتکا