مراسم جزء خواني قرآن کريم در سازمان اتکا

13 12 11 10 9 6 8 7 5 4 3 2

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466