برگزاری رزمایش مواسات ، همدلی و کمک مؤمنانه با حضور مقام عالی وزارت دفاع (1399/02/20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466