بيمه

خدمات بیمه ای اتکا عبارتند از:

-صدور انواع بیمه نامه های اتومبیل شامل بیمه شخص ثالث ،بدنه وحوادث بصورت اقساط

-صدور بیمه نامه آتش سوزی(درصورت اخذ بیمه نامه شخص ثالث صدور این بیمه نامه رایگان می باشد)

-صدور بیمه نامه درمان

-صدور بیمه نامه عمروحوادث

-صدور بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری

-صدور انواع بیمه نامه های باربری

-صدور بیمه نامه مسئولیت

-صدور بیمه نامه مهندسی

-صدور بیمه نامه اموال

13 12 11 10 9 6 8 7 5 4 3 2 1

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466