بيمه

خدمات بيمه اي اتکا عبارتند از:

-صدور انواع بيمه نامه هاي اتومبيل شامل بيمه شخص ثالث ،بدنه وحوادث بصورت اقساط

-صدور بيمه نامه آتش سوزي(درصورت اخذ بيمه نامه شخص ثالث صدور اين بيمه نامه رايگان مي باشد)

-صدور بيمه نامه درمان

-صدور بيمه نامه عمروحوادث

-صدور بيمه نامه عمر وسرمايه گذاري

-صدور انواع بيمه نامه هاي باربري

-صدور بيمه نامه مسئوليت

-صدور بيمه نامه مهندسي

-صدور بيمه نامه اموال
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466