اتکا به روایت تاریخ

افتتاح خط توليد کارخانه روغن
افتتاح خط توليد کارخانه روغن شماره يک ورامين در سال 1313
13 12 11 10 9 6 8 7 5 4 3 2 1

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466