گروه سرمایه گذاری

این گروه  نهادیی ناب و چابک در امر سرمایه گذاری، بورس و بیمه است که می‌کوشد با حضور موثر در بازار پول و سرمایه و نیز سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در صنایع مختلف، باعث افزایش سودآوری شرکت گردیده است.

و با تبدیل دارایی های غیر مولد و کم بازده به مولد و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه زنیجره ارزش سازمان اتکا اقدام می نماید. همچنین بخشی از سهام شرکت هایی چون نفت، گاز و پتروشیمی، ساختمان و عمران، کشاورزی، موسسات مالی و اعتباری با ریکرد ایجاد درآمدهای پایدار سرمایه گذاری را دارا می باشد. از دیگر فعالیت های این گروه انجام کلیه فعالیت های مربوط به بیمه می باشد و با جذب سهم بازار مناسب توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نماید.