فارسی

-دانش ایجاد وتوسعه شبکه فروشگاههای زنجیره ای درداخل وخارج کشور

-مشارکت در امر ایجاد وتوسعه فروشگاههای زنجیره ای درداخل وخارج کشور

-تهیه وتولید تجهیزات فروشگاهی

-تامین کالا وخدمات مورد نیاز