مناقصه مقدار ۲5۰ تن برنج هاشمی یا طارم ممتاز- شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا

 

با احترام شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا(معاونت طرح حکمت و خدمات ویژه) در نظر دارد مقدار ۲5۰ تن برنج هاشمی یا طارم ممتاز مورد نظر نیاز خود را برابر شرایط و ضوابط خریداری نمایید لذا خواهشمند قیمت پیشنهادی خود را با درنظر گرفتن شایط  مندرج در فایل ضمیمه حداکثر تا تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۹7 به معاونت بازرسی ارسال نمایید.

خواهشمند است فرم ضمیمه را تکمیل و به آدرس مندج درفرم ارسال نمایید

 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon mnqsh_brnj_26-1.pdf4.05 مگابایت