انتصاب مدیرعامل فروشگاههای زنجیره ایی اتکا

بر اساس تدابیر مدیرعامل سازمان اتکا ، آقای مهندس مرتضی اعلمی از تاریخ 1398/01/28 بعنوان مدیرعامل جدید شرکت فروشگاههای زنجیره ایی اتکا منصوب شدند .