درتاریخ 1397/10/02 مراسم تودیع ومعارفه مدیران عامل قدیم وجدید اتکا برگزار و طی این مراسم آقای دکتر عیسی رضایی بعنوان مدیرعامل جدید سازمان منصوب واز خدمات آقای مهندس محمد مهدی کربلایی تقدیر گردید.