افتتاح پروژه آب بندان دراستان گلستان

افتتاح پروژه آب بندان4/5 میلیون لیتری دراستان گلستان:

به منظور مدیریت بهینه آبهای سطحی وافزایش بهره وری پروژه آب بندان 5/4 میلیون لیتری توسط مدیرعامل محترم سازمان جناب آقای مهندس کرلایی افتتاح شد.