فارسی

pic_sharik.jpg

سازمان اتكا به منظور حضور پويا و گسترده در بازارهاي هدف وبه منظور توسعه این بازارها آمادگی دارد درجهت واگذاری نمایندگی فروش محصولات تولیدی در خارج از کشور با اشخاص حقیقی وحقوقی مذاکره ودرصورت توافق ،نمایندگی فروش محصولات خود را دربازار مورد نظر واگذار نماید.متقاضیان می توانندبا تکمیل فرم وسایر اطلاعات مرتبط ،دراین خصوص اعلام آمادگی نمایند.