فارسی

pic_sharik.jpg

سازمان اتكا به منظور تامین نیازمندیهای خود درحوزه تامین مواد اولیه محصولات وخدمات درحوزه های مرتبط،آمادگی دارد با اشخاص حقیقی وحقوقی مذاکره ودرصورت توافق نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.متقاضیان درصورت تمایل می توانند نسبت به تکمیل فرم وارسال شرایط خود دراین زمینه آمادگی خود را اعلام نمایند.