چشم انداز در افق سال 1400

  • سرآمد در ارائه خدمات مصرفي خرسند ساز
  • پویا در توسعه توان اقتصادی با حضور در کسب و کارهای پربازده

ارزشها

  • متعهد به اصول ديني، مذهبي و حرفه اي
  • خدمت رساني
  • آينده گرايي
  • دانش محوري
  • هم افزائي و ارزش آفريني
  • نتیجه گرائی (بهره وری)