در سال 1334 ، قانون تشکیل سازمان اتکا در مجلس شورای ملی ایران تصویب شد وبرهمین اساس یکی از  اولین  شبکه فروشگاه های پیشرفته آن زمان بهمراه واحدهای صنایع غذایی، دامپروری وکشاورزی ایران تاسیس شد.