سازمان اتکا درتولید انواع موادغذایی موفق به اخذ گواهینامه بین المللی حلال گردیده است.

بین المللی