فارسی
شرکت تولید کننده: 
گروه نساجی
گروه قند
گروه صنایع غذایی