دکتر عیسی رضایی

دکتر عيسي رضايي

سوابق خدمتی :

معاون مالي و برنامه ريزي بانک انصار ، ذيحساب و مدير مالي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء ، معاون اداري و مالي شرکت هواپيمايي فراز قشم ، بازرسي قانوني مؤسسه حسابرسي بنياد تعاون سپاه ، شرکت خدمات مالي حفيظ ، بنياد تعاون ناجا ، مؤسسه تأمين اقلام مصرفي ، مؤسسه تأمين مسکن ، مؤسسه مالي و اعتباري قوامين ، بيمه اميد ، مؤسسه تحقيق و توسعه ، شرکت ناجي پاس ، مؤسسه رهگشا و شرکت عمران و توليد نيرو ، عضو هيئت مديره و مدير حسابرسي شرکت حسابرسي کوثر ، عضو هيئت مديره شرکت نسيم صبح ، شرکت سرمايه گذاري ايرانيان ، مؤسسه مالي و اعتباري مهر ، شرکت ميرال ، شرکت مهندسي تکنوکار و سازمان اتکا ، مديرعامل شرکت حسابرسي کوثر ، معاون اداري مالي مؤسسه مالي و اعتباري مهر ، رئيس هيئت مديره شرکت هاي وحدت مبين ، سازندگي انصار ، يادمان بسيج ، فاتحان مازندران ، فراسوي شرق ، شرکت کوثر آذربايجان ، رزمندگان کربلا ، افتخار خوزستان ، سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ، آينده نگر مهر ، افق اقتصاد جنوب ، سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ، آلوکينيوم ايران ، تراکتورسازي ايران ، توسعه معادن روي ايران ، خدمات دريايي تايدواتروموتورسازي تراکتورسازي و وانيران ، مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره مؤسسه اعتباري کوثر ، کارشناس رسمي دادگستري در رسته حسابداري و حسابرسي ، عضو انجمن علمي حسابداري ايران و عضو انجمن حسابداران خبر ه ايران

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466